938 70 80 53 centrerecuperacio@crfvalles.com | Princesa, 26-30 - 08400 - Granollers

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci´o i de comer¸c electr`onic, CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA informa de que ´es titular del website WWW.CRFVALLES.COM. D’acord amb l’exig`encia de l’article 10 de la citada Llei, CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA informa de les seg¨uents dades: CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA, con CIF A58462144, i domicili social a CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA; C/ PRINCESA, 26-30 BAJOS, 08401 GRANOLLERS inscrita en el Registre Mercantilm en el tom 9043, foli 39, full B-39772, inscripci´o 1a. L’adre¸ca de correu electr`onic de contacte amb l’empresa ´es centrerecuperacio@crfvalles.com.

USUARI I R`EGIM DE RESPONSABILITATS La navegaci´o, acc´es i ´us per les websites el website de CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA confereix la condici´o d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegaci´o per les p`agines CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA, totes les condicions d’´us aqu´ı establertes sens perjudici de l’aplicaci´o de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les p`agines web CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA proporcionen gran diversitat d’informaci´o, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’´us correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendr`a a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA per l’acc´es a determinats continguts o serveis oferts per les webs. Tamb´e ser`a responsable de l’´us que li doni a les claus d’acc´es que hagi obtingut amb la complementaci´o dels formularis mencionats.

• L’´us de la informaci´o, serveis i dades oferts per CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA contr`ariament a all`o disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre p´ublic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesi´o dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

POL´ITICA D’ENLLAC¸OS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA no es fa responsable del contingut de les p`agines web a las que l’usuari pugui accedir a trav´es dels enlla¸cos establerts en su websitei declara que en cap cas procedir`a a examinar o exercitar`a cap tipus de control sobre el contingut d’altres p`agines de la xarxa. Aix´ı mateix, tampoc germanitzar`a la disponibilitat t`ecnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de p`agines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir permitj`a dels enlla¸cos.

CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA declara haver adoptat totes les mesures necess`aries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogu´es derivar-se de la navegaci´o per les seves p`agines web. En conseq¨u`encia, CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegaci´o per Internet pogu´es patir l’usuari.

MODIFICACIONS

CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa refer`encia
als continguts la website, com en les condicions d’´us de la mateixa o en les condiciones generals de contractaci´o. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a trav´es de seva website, de qualsevol
forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades v`alidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SAes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegaci´o de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalitzaci´o i comoditat de la navegaci´o. Seguint la pol´ıtica de protecci´o de dades de l’empresa, CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA informa que les cookies s’associen l’usuari an`onim i al seu ordinador, i no proporcionen per s´ı el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepci´o de cookies, podent, si aix´ı ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’acc´es a les websites CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA no ser`e preceptiva la instal•laci´o de cookies.

PROTECCI´O DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Org`anica 15/1999 de Protecci´o de Dades de Car`acter Personal, CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjan¸cant els formularis facilitats a les seves p`agines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Aix´ı mateix, CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’acc´es, cancel.laci´o, rectificaci´o i oposici´o mitjan¸cant un escrit a l’adre¸ca: CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA; C/ PRINCESA, 26-30 BAJOS, 08401 GRANOLLERS. Si en el per´ıode de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vost`e es compromet a notificar-nos qualsevol variaci´o i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relaci´o entre les parts.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, aix´ı com dels mitjans i formes de presentaci´o i muntatge de les seves p`agines pertanyen, per s´ı o com a cession`aria, a CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jur´ıdic espanyol, els hi ser`a d’aplicaci´o tant la normativa espanyola i comunit`aria en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la mat`eria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducci´o, distribuci´o, comunicaci´o p´ublica i utilitzaci´o, de la totalitat o part dels continguts de les seves p`agines web sense el consentiment expr´es CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACI´O APLICABLE I JURISDICCI´O

CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA es reserva aix´ı mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilitzaci´o indeguda de les seves p`agines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relaci´o entre l’usuari i CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA es regir`a per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controv`ersia que es pogu´es suscitar entre l’usuari i CENTRE RECUPERACIO FUNCIONAL VALLES SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GRANOLLERS.